โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
อุนนา อุปชิตวาฬ
แอดมินโรงเรียนบ้านภูมะหรี่

วิลาวัลย์ โยริพันธ์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
กิตติศักดิ์ ขันธิวัตร
โรงเรียนบ้านโหง่นขาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านภูมะหรี่
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ที่อยู่   เลขที่ 153 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 153 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านภูมะหรี่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านภูมะหรี่
5 Terre
คันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 3


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net