โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
วาสนา รัญระนา
แอดมินโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

ศิวพร วงษ์ศร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ศิโรรัตน์ โกศล
โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนห้วยไผ่
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ที่อยู่    หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 19 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
24 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
28 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ ,
5 Terre
คันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 3


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านปากคลอง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านขอนแต้
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net