โรงเรียนบ้านนาแวง
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนาแวง

โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านคำสมิง
โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านคำมณี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาแวง
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ที่อยู่    หมู่ที่ 2 บ้านนาแวง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    บ้านนาแวง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
-1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
-15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
-1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
-16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาแวง 16.026961 , 105.323291

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโซง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net