โรงเรียนบ้านหนองสังข์
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
สุพัตรา ดวงเด่น
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองสังข์

มยุรี วงจันทะเลียง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
ภรนภา สาสังข์
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
เบญจมาศ อ่อนสาร
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
พุทธณิกา ศุภกิจ
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
สมบัติทิพย์ คำเพ็ชร
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองสังข์
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ที่อยู่   หมู่6 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลชั้นปีที่2 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่6 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองสังข์ ,

ภาพโรงเรียน

 


จิรวรรธิ์ ยังใจ
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองยู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net