โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
วัชรินทร์ บุญเพชร
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ

จินดา พูลเพิ่ม
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นิภารัตน์ จันทะสนธิ์
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
รัตนา วะรงค์
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
ภัทรา มาลีหวล
โรงเรียนบ้านแก
เพ็ชลี บุญสุข
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ที่อยู่   หมู่ 20 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ,

ภาพโรงเรียน

 


จิรวรรธิ์ ยังใจ
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนฝาย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net