โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
แอดมินโรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

โรงเรียนบ้านพอก
โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่   200/3 หมู่ที่ 15 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   200/3 หมู่ที่ 15 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 14.64098 , 104.05846

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านป่าก้าว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านน้ำขุม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนสามวาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนวัดเขาขลุง
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net