โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
สายธาร บุญเกลี้ยง
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน

ฐิติกานต์ ปัญญาเพียร
โรงเรียนบ้านจาน
กัลยา โพธิวัฒน์
โรงเรียนบ้านหนองยาง
ภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
สรัญญา อบอุ่น
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
สมเกียรติ มะเดื่อ
โรงเรียนบ้านทุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพธิ์แคน
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   บ้านโพธิ์ หมู่2 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะกษ 33160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโพธิ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 84.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพธิ์แคน 15.554019 , 104.123672

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net