โรงเรียนบ้านโจดม่วง
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
นฤมล แดงเดื่อ
แอดมินโรงเรียนบ้านโจดม่วง

เกตระวงค์ บุญยงค์
โรงเรียนบ้านหนองม้า
นางเกษร พรมบุดดี
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
สุวรรณ กองแก้ว
โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
พิสมัย เดชฤทธิ์
โรงเรียนบ้านกระเต็ล
เตือนใจ สังข์วัง
โรงเรียนบ้านกุงขาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโจดม่วง
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   บ้านโจดม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล2 ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโจดม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโจดม่วง 15.470608 , 104.122786

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net