โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
กฤษณา เปล่งปลั่ง
แอดมินโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

ศิริพร เศรษฐบุตร
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สุวรรณ กองแก้ว
โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ทัศนีย์ บัวมาศ
โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ
อรนุลักษ์ จันทร์แจ้ง
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
มณีกาญ ไชยมณี
โรงเรียนบ้านห้วย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   ม.4 ตำบล กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเมืองเก่า ม.4 ตำบล กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 84.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


Powered By www.thaieducation.net