โรงเรียนบ้านหนองแคน
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
อารี สระทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแคน

ดวงกมล ศรีสมุทร
โรงเรียนบ้านหนองกก
อนัญชิตา สมศรี
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
วิจิตรา อายุยืน
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง
วาสนา กตะศิลา
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
อัมพร หว่านทอง
โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแคน
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   บ้านหนองแคนใหญ่ หมู่ 12 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึง ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองแคนใหญ่ หมู่ 12 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองแคน 15.158459 , 104.008869

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านดงคล้อ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านบางติบ
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net