โรงเรียนบ้านจังเอิน
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
บุญยศ ไชยพันธ์
แอดมินโรงเรียนบ้านจังเอิน

อภิวัตร บุญประสิทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
อาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
ศิตาพัชญ์ โถทอง
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ภาวินี อินธิปัญญา
โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
นิตยา สิมมา
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจังเอิน
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   126หมู่ 5 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   126 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านจังเอิน ,

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net