โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
พรสวรรค์ ขาวแร่
แอดมินโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้

ทรงพล สำนัก
โรงเรียนบ้านโนนกลาง
ปรัชญา ถ้ำกลาง
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
รัศมี สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านครั่ง
ชลลดา ธรรมโหร
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย
ยุภาพร บัวพันธ์
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพอกหนองแข้
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่    หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   8
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    บ้านพอกหนองแข้ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านพอกหนองแข้ ,

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สพป.นครนายก

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net