โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
ยุภาพร บัวพันธ์
แอดมินโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง

ชิดหทัย บัวพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ
ศศิยาภรณ์ กิ่งคำ
โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
จำเริญ ศรีธร
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
ภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
บุญยศ ไชยพันธ์
โรงเรียนบ้านจังเอิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกล้วยกว้าง
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   ม.1 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกล้วยกว้าง ม.1 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านกล้วยกว้าง ,

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net