โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
ศศิยาภรณ์ กิ่งคำ
แอดมินโรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)

จินตนา สมบัติ
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
มณี ประดับศรี
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ภาวินี อินธิปัญญา
โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
ณัทธิดา ประสมทอง
โรงเรียนบ้านโดด
วัชราภรณ์ แก้วคำ
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านอี่หล่ำ หมู่ที่ 1 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 84.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net