โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
วิไลวรรณ นาคสังข์
แอดมินโรงเรียนวัดสุวรรณตะไล

อำภา จันทร์ตรี
โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
ไพฑูรย์ ม่วงเทศ
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
รุ่งไพลิน มะลิทอง
โรงเรียนวัดหนองกรด
ลัดดาวัลย์ สุขเสริม
โรงเรียนวัดวังหว้า
ธนาสิริ เฉื่อยฉ่ำ
โรงเรียนวัดบ้านทึง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสุวรรณตะไล
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   8/2 หมู่ 6 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   8/2 หมู่ 6 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดสุวรรณตะไล ,

ภาพโรงเรียน

 


นันธิชัย หิรัญวงษ์
แอดมินเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net