โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
วรรณิภา กาฬษร
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

ศิริเพ็ญ อยู่ศรี
โรงเรียนวัดท่าเตียน
รัตนา ศรีสุวรรณ
โรงเรียนวัดคลองขอม
นฤมล ภูฆัง
โรงเรียนวัดดอนสำโรง
พาฝัน พวงงาม
โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
กนกวรรณ แก้วศรีงาม
โรงเรียนวัดบ้านสระ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองบัวทอง
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   129/2 หมู่ 8 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองบัวทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองบัวทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


นันธิชัย หิรัญวงษ์
แอดมินเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net