โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
นางเพชรัตน์ ชมมะลิ
แอดมินโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี

เดือนเพ็ญ สุทธิพันธุ์
โรงเรียนวัดดอนตาล
สุวรรณา สว่างศรี
โรงเรียนวัดนางพิมพ์
พิมพ์ใจ สุวรรณพานิช
โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
วารี โสขุมา
โรงเรียนวัดปากน้ำ
ปนัฐฐา แบขุนทด
โรงเรียนบ้านมาบพะยอม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพุบ่องป่าขี
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่    135 หมู่ 5 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   135 หมู่ 5 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านพุบ่องป่าขี ,

ภาพโรงเรียน

 


นันธิชัย หิรัญวงษ์
แอดมินเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง ๒
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สพป.นครนายก


Powered By www.thaieducation.net