โรงเรียน บ้านวังยาว
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
พลอยนรินทร์ เพ็ญจู
แอดมินโรงเรียน บ้านวังยาว

อรพิน ทองดี
โรงเรียนวัดวังจิก
สิริกานต์ จิตรพรม
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
สายชล ไม้ตะเภา
โรงเรียนวัดยางนอน
พาฝัน พวงงาม
โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน
อำภา จันทร์ตรี
โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    บ้านวังยาว
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   43 หมู่ 8 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   43 หมู่ 8 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังยาว ,

ภาพโรงเรียน

 


นันธิชัย หิรัญวงษ์
แอดมินเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านสระแก้ว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net