โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
วันทนา นิติสิริ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

ธีระพงษ์ กาฬภักดี
โรงเรียนบ้านหนองนา
อาภัสรา ชาวทำนา
โรงเรียนวัดฉวาก
สุวรรณา สว่างศรี
โรงเรียนวัดนางพิมพ์
ขนิษฐา จันทร์เสวก
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
ปิยะรัตน์ สว่างศรี
โรงเรียนวัดโคกหม้อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่    7 หมู่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    7 หมู่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
33 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
29 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
63 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ,

ภาพโรงเรียน

 


นันธิชัย หิรัญวงษ์
แอดมินเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดพ่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net