โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
รักษิณา สำเภาทอง
แอดมินโรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

วาสนา กฤษณา
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
สรญา สายพันธ์วรา
โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
จินตนา วิเศษสิงห์
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
อภิสิทธิ์ อาษาสนา
โรงเรียนวังนกไข่
เนตรนภา ขอเหล็กกลาง
โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ริมคลองดำเนินสะดวกฝั่งทิศใต้
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 13.60033 , 100.130113

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านกุงขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนงัว
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนงาม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net