โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
นิภาวรรณ สมบูรณ์จันทร์
แอดมินโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง

กรกนก พวงผ่อง
โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
สุพิชชา กลั่นสุข
โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
ชนิดา นาชัยพูล
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
นพรุจ โลหิตศิริ
โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
รุ้งศิลา กรุดแก้ว
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหลักสองราษฎร์บํารุง
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดหลักสองราษฎร์บํารุง 13.60821 , 100.14003

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านมะมัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านคอแลน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net