โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
สุปวีณ์ ศิริเบ็ญนรัต
แอดมินโรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)

สุปวีณ์ ศิริเบ็ญนรัต
โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
บุษยมาศ ขุนทองจับ
โรงเรียนวัดธรรมโชติ
ณิชนันทน์ ชนกกุล
โรงเรียนบ้านโคก
จุฬาวดี คนหลัก
โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
วิภาพร แก้วเนียม
โรงเรียนวัดบางปลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่    65 หมู่ 3 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 61 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    65 หมู่ 3 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 13.621252 , 100.16896

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net