โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
อัชราภา สมิตามร
แอดมินโรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)

อมรรัตน์ มานะการ
โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
นฤมล ช่องคันปอน
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
มานีจันทร์ วนะรมย์
โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
โอฬาร เหลืองจันทร์แรม
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
ตุลา บุญเฮีี๊ยะ
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 13.631748 , 100.188915

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหินเหิบ
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net