โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
แอดมินโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์

โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   ม.7ต.โรงเข้อ.บ้านแพ้วสมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.7ต.โรงเข้อ.บ้านแพ้วจ.สมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 13.54643 , 100.073044

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดสร้างบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2