โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
ญาโนทัย ชินภาพ
แอดมินโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

จินตนา วิเศษสิงห์
โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
วิลาวัลย์ แสงประเสริฐ
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ประภัสสร ผิวงาม
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
อมรรัตน์ คล้ายสอาด
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
ภีมณปภัค สุพรชัยภักดี
โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   1-25หมู่4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 20 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1-25หมู่4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
48 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
11 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
60 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 13.704964 , 100.296386

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านหัวแข้
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดบึงกระจับ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net