โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
เนตรนภา ขอเหล็กกลาง
แอดมินโรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)

ญาโนทัย ชินภาพ
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ฆณพร สุทัสน์มาลี
โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
วิไลลักษณ์ ชูชื่น
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ปวีณา ศรีอ่อน
โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
สุรเจตน์ ทิมพิทักษ์
โรงเรียนวัดโรงเข้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   71/4 หมู่ 5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   71/4 หมู่5 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 13.66357 , 100.222402

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านไสใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net