โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
ตุลา บุญเฮีี๊ยะ
แอดมินโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง

เยาวลักษณ์ คงใจดี
โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง
อัญชิษฐา ฮวดศรี
โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
ขวัญดรุณ ทองสุข
โรงเรียนวัดคลองครุ
พรสา โชติช่วง
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
เดือนเพ็ญ หิรัญรัตน์
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท้องคุ้ง
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   64 หมู่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลศึกษาปีท่ี่ 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   64 หมู่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท้องคุ้ง 13.624171 , 100.222293

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net