โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
วรัชญ์ณัฏฐ์ ผ่องธรรม
แอดมินโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

กรวิกา ภาระจริง
โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
กชมล เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
ชุลีพร ทรงประเสริฐ
โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง
ฐิติภา บุญโกมล
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
สุดารัตน์ สร้อยจิต
โรงเรียนวัดชัยมงคล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   2/3 หมู่ 8 1 ถนนเศรษกิจ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   25 หมู่ 2 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
7 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
37 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร ,

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดวังไทร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net