โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนบ้านวังจรเข้
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลสมุทรสาคร
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรสณีย์ 74000 โทรศัพท์ 034411827 โทรสาร 034411071
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรสณีย์ 74000 โทรศัพท์ 034411827 โทรสาร 034411071
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
73 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
87 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 48.28%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลสมุทรสาคร 13.548291 , 100.276807

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนอาสนาราม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net