โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
แอดมินโรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

ภีมณปภัค สุพรชัยภักดี
โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
เนตรนภา ขอเหล็กกลาง
โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
อุบล เสียงไพเราะ
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
พัชรีพร ศรีอยุธยาเดช
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
กชมล เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   111/1 หมู่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 13.515908 , 100.384822

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดปัณณาราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านนาโม้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านพานพร้าว
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net