โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
ดวงหทัย ปัญจฐิติพร
แอดมินโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ

วิไลลักษณ์ ชูชื่น
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
นาตยา หงษา
โรงเรียน วัดศิริมงคล
ทิพวรรณ ครุฑสาคร
โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
พรสา โชติช่วง
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
เกตวลี มัธปะโม
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดใต้บ้านบ่อ
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   2 หมู่1 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   2 หมู่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดใต้บ้านบ่อ 13.513146 , 100.189122

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านท่ากกแก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านผำ
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net