โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
ชนิดา นาชัยพูล
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่

จิตโสภา สมบุญญฤทธิ์
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
เนตรนภา ขอเหล็กกลาง
โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
มาเนตร เติมสายทอง
โรงเรียนทํานบแพ้ว
อรพิน โพธิ์โสภา
โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)
กฤษฎา ผลพล
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหาดใหญ่
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   29/3 หมูุ่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   29/3 หมูุ่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองหาดใหญ่ 13.625421 , 100.32563

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านเรืองชัย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าวังผา
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net