โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
ศศิวิมล พงศ์เลิศวาที
แอดมินโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
กรกนก พวงผ่อง
โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
กฤศกาญ จำรัสศรี
โรงเรียนวัดน่วมกานนท์
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
โครงการขยายผลเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562