โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
ทิพวรรณ ครุฑสาคร
แอดมินโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม

กรกนก พวงผ่อง
โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
อภิสิทธิ์ อาษาสนา
โรงเรียนวังนกไข่
นภาพร ธนาสมุทร
โรงเรียนเอกชัย
สุดารัตน์ สร้อยจิต
โรงเรียนวัดชัยมงคล
ชนิดา นาชัยพูล
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดราษฎร์ธรรมาราม
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ 5 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดราษฎร์ธรรมาราม 13.429757 , 100.078277

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนอง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net