โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
วีรยา แป้นแย้ม
แอดมินโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95

วรรณภา รุ่งฟ้า
โรงเรียนบ้านวังจรเข้
พัชรีพร ศรีอยุธยาเดช
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
กรกนก พวงผ่อง
โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
ลัดดา สาสุข
โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
สิริภากร เสียงหาญ
โรงเรียนบ้านสันดาบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   163/1หมู่8ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่95 163/1 หมู่ที่ 8 ตำบล โคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 13.51433 , 100.298051

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net