โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
แอดมินโรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
โรงเรียนวัดหนองนกไข่
โรงเรียนวัดบางปลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   15/5 ม.2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนวัดโคกขาม( นรสิงห์อนุสรณ์ )
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
30 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 48.28%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 13.567992 , 100.343626

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านขาม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านกุดประทาย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net