โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
พัชรีพร ศรีอยุธยาเดช
แอดมินโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

สุทธิพรรณ แก่นคำ
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
เดือนนภา แป้นแหลม
โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
อัชราภา สมิตามร
โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
อุบล เสียงไพเราะ
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
วรีศรา หล่าเพีย
โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดราษฎร์รังสรรค์
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   99/9 ม.2 ถ.พระราม2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
41 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
12 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
54 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดราษฎร์รังสรรค์ 13.591424 , 100.329821

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านตาเจา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net