โรงเรียนวัดนาขวาง
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
จิตตานันท์ มิตรธรรมพิทักษ์
แอดมินโรงเรียนวัดนาขวาง

สุปวีณ์ ศิริเบ็ญนรัต
โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
เดือนเพ็ญ หิรัญรัตน์
โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
นพรุจ โลหิตศิริ
โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
กชมล เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
จันทนา รอดดารา
โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนาขวาง
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสาคร & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดนาขวาง 13.489209 , 100.122761

ภาพโรงเรียน

 


กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดปัณณาราม
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net