โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
จังหวัดสมุทรสงคราม...เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
.
ไอลดา รวมจุล
แอดมินโรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)

ศิริพร อ่องมะลิ
โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
ธนิดา ศิรดาโชติการ
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
นันทยา ทวยพร
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)
ภรภัทร โชติภาวริศ
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
พรทิพย์ ทรงนภาวุฒิกุล
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
สังกัด   สพป.สมุทรสงคราม
ที่อยู่   ที่ตั้งหมู่ ๓ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ที่ตั้งหมู่ ๓ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสงคราม & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) ,

ภาพโรงเรียน

 


มาลัย ฉายศรี
แอดมินเขต สพป.สมุทรสงคราม

สพป.สมุทรสงคราม

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
สพป.สกลนคร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net