โรงเรียนบ้านตะวันจาก
จังหวัดสมุทรสงคราม...เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
.
จำลอง โตเหมือน
แอดมินโรงเรียนบ้านตะวันจาก

จิดาภา โหงวเจริญพร
โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
สุธิดา จิตร์บำรุง
โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ศาน์ตมล ศูนย์ดำ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
จำลอง โตเหมือน
โรงเรียนบ้านตะวันจาก
ธนิดา ศิรดาโชติการ
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตะวันจาก
สังกัด   สพป.สมุทรสงคราม
ที่อยู่   159 หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 16 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9. ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สมุทรสงคราม & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตะวันจาก 13.457898 , 100.038829

ภาพโรงเรียน

 


มาลัย ฉายศรี
แอดมินเขต สพป.สมุทรสงคราม

สพป.สมุทรสงคราม

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net