โรงเรียนบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
วลัยภรณ์ สิงห์น้อย
แอดมินโรงเรียนบ้านแหลม

สุภาพ สุกใส
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
นงลักษณ์ แต่งศรี
โรงเรียนวัดหนองส้ม
นิภา มหาทำนุโชค
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
มาลี เฝ้ามั่น
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
สมพงษ์ ไพรอด
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแหลม
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   99/1 หมู่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแหลม ,

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านบางวัน
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านสองคอน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net