โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
วรวิช ปิ่นสะอาด
แอดมินโรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)

นพมาศ พันโท
โรงเรียนบ้านสามแพรก
สุมาลี พูลทัศน์
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม
สำราญ น้ำจันทร์
โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
สุภาวดี มานิช
โรงเรียนบ้านจะโปรง
อุไรวรรณ กลิ่นมาลัย
โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) ,

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนแสบง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองสระ
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านบางวัน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net