โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
วันเพ็ญ นักรบ
แอดมินโรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)

วารี ชุนหวานิช
โรงเรียนบ้านหนองรี
เครือ ลานอิ่น
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
สำราญ น้ำจันทร์
โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
ปรีดา สุจริตจิตร
โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
พิมพ์สร สุกแสง
โรงเรียนวัดในกลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 11 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 9 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสังฆวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net