โรงเรียนบ้านอ่างศิลา
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
ธินิดา หอมจิตต์
แอดมินโรงเรียนบ้านอ่างศิลา

วรพรรณ เดชเพชร
โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)
มาลี เฝ้ามั่น
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)
ฐิตาภรณ์ พุ่มสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)
นิภา มหาทำนุโชค
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
พัทธนันท์ ตู้ประดับ
โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอ่างศิลา
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 4 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านอ่างศิลา 13.2099856 , 99.6999358

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านเครือซูด
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net