โรงเรียนบ้านหนองรี
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
วารี ชุนหวานิช
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองรี

มนัสนันท์ เทียนชัยทัศน์
โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
สุภาพร ทรัพย์แก้วยอด
โรงเรียนบ้านเขาย้อย
กอบชัย มณีตัน
โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
พัทธนิษย์ เปี่ยมสกุล
โรงเรียนวัดทรงธรรม
ฐิตาภรณ์ พุ่มสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองรี
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   99หมู่7 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   99หมู่7 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 87.36%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองรี ,

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดโขมง
สพป.จันทบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net