โรงเรียนบ้านเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
สุภาพร ทรัพย์แก้วยอด
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาย้อย

นางสาวอาริสา สองสี
โรงเรียนบ้านคลองมอญ
ประไพ แป้นดวงเนตร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)
สริลพร พึ่งเสนาะ
โรงเรียนวัดอินทาราม
อนุโรจน์ คุ้มเสาร์
โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย)
อิสรีย์ ชุมชอบ
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาย้อย
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   179 ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   179 ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขาย้อย ,

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดท่าดินแดง
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net