โรงเรียนบ้านบางกุฬา
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
วนินทร ศรนารายณ์
แอดมินโรงเรียนบ้านบางกุฬา

จำเนียร ดวงเดช
โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
อัจฉรา เกิดแก้ว
โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
พณาพร สาระพงษ์
โรงเรียนบ้านเนินรัก
จินตนา มาลี
โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
จันทนิภา แสนหมื่น
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางกุฬา
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบางกุฬา ,

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านปะแต
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านเกต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหวาย
สพป.สกลนคร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net