โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
ขวัญจิตต์ พันธ์เพิ่ม
แอดมินโรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)

รชตวรรณ ศิริรัตน์
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
พจนา สว่างแวว
โรงเรียนบ้านบ่อขม
พวงเพ็ญ ถนอมบุญ
โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
มนัสนันท์ เทียนชัยทัศน์
โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
สุพรรณี เผื่อนผาด
โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 13.123912 , 99.876111

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านบกปุย
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดบ้านยาง
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านปากสาน
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net