โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
อุไรวรรณ กลิ่นมาลัย
แอดมินโรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)

อรวรรณ บัวคลี่
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)
รตินันท์ หอมจิตต์
โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)
ประไพ แป้นดวงเนตร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)
นิภา มหาทำนุโชค
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
วาสนา นินทอน
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   ม .6 ต.สำมะโรง อ.เมือง จ เพชรบุรี 76000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม .6 ต.สำมะโรง อ.เมือง จ เพชรบุรี 76000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) ,

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net