โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
นพดล ศรีประชา
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

อารมย์ นารอด
โรงเรียนบ้านไทรงาม
สุภาวดี มานิช
โรงเรียนบ้านจะโปรง
พณาพร สาระพงษ์
โรงเรียนบ้านเนินรัก
โสภา อรุณพูลทรัพย์
โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
อุไรวรรณ กลิ่นมาลัย
โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   ม. 5 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.๒-ป.๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.5 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เพชรบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 67.03%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net